Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

//Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

Les plantes industrials es troben habitualment amb diferents problemes, els quals es poden resoldre mitjançant un òptim manteniment industrial correctiu.

Les incidències que poden aparèixer de manera sobtada o avaries freqüents estan relacionades amb el trencament dels equips, al fet que existeixi inactivitat en segons quina maquinària, a la pèrdua d’aquesta, en fugides, etc.

Igualment, es pot considerar un problema greu el fet que els clients no estiguin satisfets amb els productes adquirits (podria ser a causa que la màquina no complís amb els estàndards de qualitat). Això, sens dubte, afecta a la imatge de l’empresa.

Per aquests motius, entre molts altres, tenir un manteniment industrial correctiu és clau, igual que el manteniment preventiu, tots dos indispensables per a mantenir un entorn industrial en perfectes condicions, amb màxima operativitat, eficiència i productivitat. Aquests aspectes afecten el negoci, especialment en l’àmbit econòmic i a nivell personal, ja que ofereix més seguretat i protecció en la zona.

El manteniment correctiu i la seva importància


Les empreses de manteniment industrial són les que ofereixen un suport correctiu, el qual es pot definir com les operacions o accions realitzades per a restituir l’equip o les instal·lacions i realitzar les reparacions oportunes, perquè el seu funcionament sigui l’idoni.

D’aquesta manera, una vegada dut a terme tals tasques per experts tècnics, l’equip torna a operar amb normalitat. En resum, un manteniment industrial correctiu és aquell que identifica la falla o error i ho arregla. El més important, és fer-ho en el menor temps possible, per a minimitzar així les possibles conseqüències i que existeixi la menor parada de producció.

L’objectiu, doncs, és que l’avaria es resolgui àgilment, especialment en maquinària crítica.

Els avantatges del manteniment correctiu són varis. Entre diverses, li comentem que es requereix menor planificació; es tracta d’un procés simple, basat en les necessitats de la indústria; i, a vegades, és més econòmic.

Els dos principals tipus de manteniment


Entre tots els manteniments, destaquen el manteniment correctiu i, com li dèiem, el preventiu.

Mentre que el correctiu corregeix els defectes que es presenten en els equips, el manteniment industrial preventiu té la finalitat de mantenir un nivell de servei determinat de la maquinària, mitjançant la programació d’intervencions i visites per part dels tècnics quan sigui més oportú. Aquest manteniment es realitza per a prevenir possibles futurs problemes, és a dir, s’anticipa abans que succeeixin. En aquest cas, es duu a terme la neteja de la maquinària, la reposició de recanvis i peces, proves d’acompliment i força, etc.

Pot ocórrer, fins i tot, que tots dos manteniments s’executin en el mateix moment. Ens referim que, durant la realització de la prevenció, es troba un problema no detectat amb anterioritat i es procedeix a la correcció. Per això, són de vital importància.

Gràcies al manteniment industrial, una empresa és més competitiva dins del seu sector, els clients obtenen major satisfacció d’atenció i rapidesa, la qualitat dels productes és superior i l’estructura i maquinària té major vida útil.

Experts en manteniment industrial


Confiï en experts del sector perquè la seva indústria obtingui els millors serveis en aquest sentit.

A Tallers Pacs, empresa experta en manteniment preventiu i correctiu per a indústries, ens avalen anys d’experiència i comptem amb els millors tècnics, d’alta qualificació, perquè la seva infraestructura estigui protegida i segura.

Cuidem els seus actius mitjançant un suport pròxim, àgil i de gran eficiència, ja que som coneixedors que el temps d’inactivitat afecta la seva productivitat i la seva economia. Al llarg dels anys de recorregut de Tallers Pacs, l’empresa ha tingut una fructífera evolució i millora de processos, així que podem garantir-li el millor suport.

Contacti amb nosaltres i ens adaptarem a la seva organització.

2022-07-25T09:38:49+02:0025 agost 2022|