MANTENIMENT INDUSTRIAL ALMÀSSERES2021-10-06T18:13:00+02:00

MANTENIMENT INDUSTRIAL
ALMÀSSERES

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

Manteniment del grup de batut:
Comprovar principalment la pressió de la batedora, comprovar automatismes d’obertura i tancament (electrovàlvules), comprovar juntes i el reductor per si hi han fugues, així com sorolls. Greixar amb greix alimentari els rodaments en tots dos costats de la batedora, greixatge de les cadenes, revisar tensió i alineació de cadenes, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, comprovar el nivell de l’oli del reductor i el seu estat, greixatge de rodaments del motor, revisió mecànica d’equips de protecció, revisió de possibles esquerdes, comprovar configuració de greixadors automàtics de cadenes i rodaments i substituir si fos necessari. Desmuntar tapa del rodament del costat vist i inspeccionar rodament i estat del greix. Revisió mecànica del motor, desmuntatge i revisió mecànica dels tancaments, substitució de rodaments, reguardes i juntes, substitució oli del reductor, revisió de peces i substitució de les peces desgastades.

Manteniment de cadenes:
Per a minimitzar el fregament que es produeix a les cadenes i per tant el desgast que pot produir-se tant en aquestes com en els pinyons dentats, recomanem greixar abundantment les cadenes un cop al mes durant la campanya. El greix que es recomana utilitzar es la mateix que el utilitzat en els rodaments principals del decanter. Considerem molt important el correcte tibat de la cadena i l’enllaç d’unió s’ha de muntar sempre amb el tancament de cara al sentit de la marxa.

Manteniment de bombes helicoïdals de massa:
Greixatge del tancament mecànic i de les articulacions del boló amb greix alimentari, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, revisió mecànica del motor, canvi d’oli del reductor, revisió mecànica d’equips de protecció, revisar possibles esquerdes, desgastos o corrosió en el cos, etc.

Realitzem el manteniment d’almàsseres, des del molí per a la moltura de les olives fins al procés de paletitzat.

Manteniment i reparació d’equips de rentat i desrapat de les olives:
Revisió de motor, coixinets, retens, corrons.

Manteniment del molí de martells:
S’han de revisar també els següents punts: soroll o vibració anòmala, nivell i fugues d’oli en el reductor del visanfí d’alimentació, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, lubricació dels rodaments del motor. Ha realitzar-se una revisió mecànica del motor segons les hores del treball, la revisió mecànica d’equips de protecció, revisar possibles esquerdes, desgast del sedàs, revisar estrella per desgast, revisar els martells i lubricació rodaments motor.

Manteniment del molí de discos:
Els molins de discos han de ser calibrats per a aconseguir un adequat rendiment. Depenent de les característiques del producte, pot ajustar-se la separació entre discos entre 1 i 5 mm. S’han de revisar també els següents punts: soroll o vibració anòmala, nivell i fugides d’oli en el reductor del visanfí d’alimentació, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, lubricació dels rodaments del motor. Ha realitzar-se una revisió mecànica del motor segons les hores del treball, la revisió mecànica d’equips de protecció, revisar possibles esquerdes, desgast del sedàs.

Manteniment de les bombes de pistó mecàniques:
Revisió del nivell d’oli del dipòsit de lubricació del pistó, lubrificar rodaments motor, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, revisió mecànica del motor segons les hores de treball. Desmuntar i netejar la cambra d’aspiració, revisar l’estat de reguardes i empaquetadores i substituir si fos necessari. Canvi d’oli, revisió mecànica d’equips de protecció, revisar possibles esquerdes, revisar peces i substituir les desgastades.

Revisió de les bombes de pistó hidràuliques:
Revisió del nivell d’oli del dipòsit de la central hidràulica, lubricació rodaments motor, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, revisió mecànica del motor segons les hores de treball. Desmuntar i netejar la cambra d’aspiració, revisió de l’estat de reguardes i empaquetadores, comprovar i si és necessari substituir filtre de la central hidràulica, substitució oli de la central hidràulica amb oli hidràulic alimentari, revisió mecànica d’equips de protecció, revisió possibles esquerdes, revisió de peces i substitució de les peces desgastades.

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

MANTENIMENT INDUSTRIAL
ALMÀSSERES

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

Manteniment del grup de batut:
Comprovar principalment la pressió de la batedora, comprovar automatismes d’obertura i tancament (electrovàlvules), comprovar juntes i el reductor per si hi han fugues, així com sorolls. Greixar amb greix alimentari els rodaments en tots dos costats de la batedora, greixatge de les cadenes, revisar tensió i alineació de cadenes, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, comprovar el nivell de l’oli del reductor i el seu estat, greixatge de rodaments del motor, revisió mecànica d’equips de protecció, revisió de possibles esquerdes, comprovar configuració de greixadors automàtics de cadenes i rodaments i substituir si fos necessari. Desmuntar tapa del rodament del costat vist i inspeccionar rodament i estat del greix. Revisió mecànica del motor, desmuntatge i revisió mecànica dels tancaments, substitució de rodaments, reguardes i juntes, substitució oli del reductor, revisió de peces i substitució de les peces desgastades.

Manteniment de cadenes:
Per a minimitzar el fregament que es produeix a les cadenes i per tant el desgast que pot produir-se tant en aquestes com en els pinyons dentats, recomanem greixar abundantment les cadenes un cop al mes durant la campanya. El greix que es recomana utilitzar es la mateix que el utilitzat en els rodaments principals del decanter. Considerem molt important el correcte tibat de la cadena i l’enllaç d’unió s’ha de muntar sempre amb el tancament de cara al sentit de la marxa.

Manteniment de bombes helicoïdals de massa:
Greixatge del tancament mecànic i de les articulacions del boló amb greix alimentari, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, revisió mecànica del motor, canvi d’oli del reductor, revisió mecànica d’equips de protecció, revisar possibles esquerdes, desgastos o corrosió en el cos, etc.

Realitzem el manteniment d’almàsseres, des del molí per a la moltura de les olives fins al procés de paletitzat.

Manteniment i reparació d’equips de rentat i desrapat de les olives:
Revisió de motor, coixinets, retens, corrons.

Manteniment del molí de martells:
S’han de revisar també els següents punts: soroll o vibració anòmala, nivell i fugues d’oli en el reductor del visanfí d’alimentació, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, lubricació dels rodaments del motor. Ha realitzar-se una revisió mecànica del motor segons les hores del treball, la revisió mecànica d’equips de protecció, revisar possibles esquerdes, desgast del sedàs, revisar estrella per desgast, revisar els martells i lubricació rodaments motor.

Manteniment del molí de discos:
Els molins de discos han de ser calibrats per a aconseguir un adequat rendiment. Depenent de les característiques del producte, pot ajustar-se la separació entre discos entre 1 i 5 mm. S’han de revisar també els següents punts: soroll o vibració anòmala, nivell i fugides d’oli en el reductor del visanfí d’alimentació, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, lubricació dels rodaments del motor. Ha realitzar-se una revisió mecànica del motor segons les hores del treball, la revisió mecànica d’equips de protecció, revisar possibles esquerdes, desgast del sedàs.

Manteniment de les bombes de pistó mecàniques:
Revisió del nivell d’oli del dipòsit de lubricació del pistó, lubrificar rodaments motor, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, revisió mecànica del motor segons les hores de treball. Desmuntar i netejar la cambra d’aspiració, revisar l’estat de reguardes i empaquetadores i substituir si fos necessari. Canvi d’oli, revisió mecànica d’equips de protecció, revisar possibles esquerdes, revisar peces i substituir les desgastades.

Revisió de les bombes de pistó hidràuliques:
Revisió del nivell d’oli del dipòsit de la central hidràulica, lubricació rodaments motor, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, revisió mecànica del motor segons les hores de treball. Desmuntar i netejar la cambra d’aspiració, revisió de l’estat de reguardes i empaquetadores, comprovar i si és necessari substituir filtre de la central hidràulica, substitució oli de la central hidràulica amb oli hidràulic alimentari, revisió mecànica d’equips de protecció, revisió possibles esquerdes, revisió de peces i substitució de les peces desgastades.

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

Manteniment del tamís vibrant o

trencat tamís per a separar líquids i sòlids

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

La recuperació per desgast, ha de realitzar-se en els següents elements: visanfí amb protecció en els àleps mitjançant aportació per plasma de material anti-abrasió. Revisió i mesures segons producció. Visanfí amb protecció en els àleps mitjançant plaquetes anti-abrasió, segons estimació de desgast estimat en relació al producte i al cabal processat. Accelerador amb protecció mitjançant aportació per plasma o protecció freda de material anti-abrasió. Quan existeixi pèrdua total del material de protecció i existeixi risc de perforació de la infinitat. Accelerador, amb protecció mitjançant plaques de carbur de tungstè, quan existeixi risc de perforació del visanfí o despreniment de la placa. Cèrcol de sortida de sòlids en rotor, casquets protectors, quan existeixi risc de desgast del rotor o despreniment del casquet. Tires interiors del rotor, quan existeixi risc de desgast complet de la tira i desgast del rotor. Cèrcol de sortida de sòlids, quan existeixi risc de desgast del con. Tub protector del tub d’alimentació, quan existeixi risc de desgast complet del tub.

L’alt rendiment dels equips en processos de campanya, fa que sigui molt important que els procediments de manteniment per part del personal de l’almàssera, es realitzin correctament, ja que és la manera d’evitar parades per avaries. La correcta lubricació d’equips, tant en freqüència com en característiques tècniques del lubrificant, sobretot per a aquells d’alta velocitat, és fonamental per a disposar de l’equip a ple funcionament durant tota la campanya.

Ha d’evitar-se la contaminació amb aigua o productes en elements mecànics, que poguessin afectar la correcta rotació dels equips.

Generalment el manteniment preventiu consisteix en la substitució de rodaments, juntes i reguardes dels equips. Ha de fixar-se en funció de les hores de funcionament, cada quant ha de realitzar-se i el risc que vulgui assumir per no realitzar-se correctament. No és el mateix una fallada en un rodament d’un equip de menor producció i fàcil substitució, que la fallada en un equip d’alta producció i requereixi d’un temps prolongat per a la seva substitució.

Serà responsabilitat del responsable de manteniment, qui ha de tenir en compte les recomanacions generals de cada fabricant i fixar el pla de manteniment preventiu dels equips.

Alguns equips sofreixen desgast de material degut la fricció del producte, ja que conté elements abrasius. Per això, algunes peces es protegeixen amb elements anti-abrasió, que presenten característiques de major resistència al desgast.

En finalitzar la campanya, recomanem fer algunes operacions de manteniment per a evitar que els elements de desgast com són els sedassos, estrelles, martells o discos sofreixin corrosió a causa de la humitat i brutícia. La nostra recomanació és desmuntar-los, netejar-los, guardant-los en un lloc sec, fins i tot amb talc per a evitar que la humitat provoqui corrosió i haver de tirar-los posteriorment. Recomanem desmuntar el rotor col·locant-lo en un suport que li impedeixi girar, evitant d’aquesta manera que els rodaments suportin el pes del rotor. Una altra recomanació és que dues vegades per setmana girar els porta rodaments perquè el greix es distribueixi pertot arreu i evitar la decantació de la mateixa i l’exposició a l’aire de parts del rodament.

Manteniment de la separadora d’oliva:
En la separadora centrifuga vertical ens trobem amb els problemes habituals com que en la sortida de l’aigua hi hagi oli, en la sortida de l’oli hi hagi aigua, que en la fase lleugera i pesada no se separessin correctament, que el rotor no s’obri o no es tanqui, que s’obri el rotor en ple funcionament de manera accidental, que la descàrrega del rotor perdi contínuament aigua o que la quantitat de sòlids descarregats sigui massa baixa. En aquest cas s’ha de comprovar el nivell d’oli en el càrter i que es trobi per sobre de la meitat de l’espiell de vidre. Comprovar l’absència d’excés de vibracions i soroll, comprovar el correcte valor d’intensitat del motor, comprovar la correcta neteja de l’equip i del seu entorn. Desmuntatge i neteja del conjunt en contacte amb el producte de la separadora, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, canvi d’oli, desmuntatge del rotor, neteja, comprovació d’ajustos, comprovar desgastos per erosió, detecció de punts de corrosió, substitució de juntes, reguardes, ferodos i el seu muntatge posterior. Substitució de la junta de tancament si s’observa desgast, comprovació de les corretges de transmissió, del tibat, comprovació de la inexistència de sorolls i/o vibracions anormals, neteja d’oli i greixos que poden deteriorar el cautxú, comprovar la inexistència d’esquerdes, comprovar rodaments, reguardes i juntes i la seva lubricació.

Manteniment de Motorreductors:
Revisió periòdica del nivell d’oli, control de l’estanquitat de juntes i reguardes, lubricació de rodaments, comprovar la inexistència de sorolls i/o vibracions anormals.

Manteniment de les bombes helicoïdals d’oli:
Lubricació del tancament mecànic, greixatge de les articulacions del boló amb greix alimentari, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors i revisió mecànica del motor. Substitució oliï del reductor cada 4000 h, revisió mecànica d’equips de protecció, inspecció possibles esquerdes.

Manteniment del decanter:
Comprovar la vibració de l’equip, que no existeixen sorolls anòmals, comprovar que el valor d’esforç del reductor és normal, comprovar la temperatura dels rodaments principals, amb especial atenció després de greixar. Comprovar que no hi ha fugues d’oli sota la màquina. La lubricació dels rodaments principals, ha de realitzar-se amb el decanter en moviment a baixa velocitat (300 a 600 rpm), quan la màquina està parant. Greixatge dels rodaments del visanfí on serà necessària una lubricació intensa posterior del seu rodament i evacuar la possible contaminació del producte per aquest. Comprovar el nivell d’oli de la reductora i que estigui net. Comprovar absència de llimadures de ferro en l’imant del tap. Comprovar que no hi hagi vessaments d’oli de la caixa reductora (mirar projecció d’oli en la tapa i la bancada a l’alçada de la reguarda de l’eix pinyó). Neteja de bancada i dipòsits de brutícia entre les parts rotants i la bancada. Comprovar la sortida de sòlids i de líquids, sobretot de líquids ja pot afectar el seu rendiment. Comprovar el d’oli de la caixa reductora, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, greixatge dels motors, comprovar el desgast dels àleps, el cos i accelerador de la infinitat. Comprovar els desgastos a l’interior, exterior i de la sortida de sòlids del rotor. Controlar la tensió de les corretges en V, tensar si fos necessari o substituir segons les hores indicades pel fabricant. Revisió mecànica del rodament del tub d’alimentació, canvi de juntes i rodaments, canvi de l’oli de la caixa reductora, revisió mecànica etapa-pinyó caixa reductora, comprovar rodaments, juntes i reguardes del visanfí. Canvi de rodaments principals, juntes i reguardes associades a aquests. Revisió mecànica completa de reductora segons les hores indicades pel fabricant

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES
MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

La recuperació per desgast, ha de realitzar-se en els següents elements: visanfí amb protecció en els àleps mitjançant aportació per plasma de material anti-abrasió. Revisió i mesures segons producció. Visanfí amb protecció en els àleps mitjançant plaquetes anti-abrasió, segons estimació de desgast estimat en relació al producte i al cabal processat. Accelerador amb protecció mitjançant aportació per plasma o protecció freda de material anti-abrasió. Quan existeixi pèrdua total del material de protecció i existeixi risc de perforació de la infinitat. Accelerador, amb protecció mitjançant plaques de carbur de tungstè, quan existeixi risc de perforació del visanfí o despreniment de la placa. Cèrcol de sortida de sòlids en rotor, casquets protectors, quan existeixi risc de desgast del rotor o despreniment del casquet. Tires interiors del rotor, quan existeixi risc de desgast complet de la tira i desgast del rotor. Cèrcol de sortida de sòlids, quan existeixi risc de desgast del con. Tub protector del tub d’alimentació, quan existeixi risc de desgast complet del tub.

L’alt rendiment dels equips en processos de campanya, fa que sigui molt important que els procediments de manteniment per part del personal de l’almàssera, es realitzin correctament, ja que és la manera d’evitar parades per avaries. La correcta lubricació d’equips, tant en freqüència com en característiques tècniques del lubrificant, sobretot per a aquells d’alta velocitat, és fonamental per a disposar de l’equip a ple funcionament durant tota la campanya.

Ha d’evitar-se la contaminació amb aigua o productes en elements mecànics, que poguessin afectar la correcta rotació dels equips.

Generalment el manteniment preventiu consisteix en la substitució de rodaments, juntes i reguardes dels equips. Ha de fixar-se en funció de les hores de funcionament, cada quant ha de realitzar-se i el risc que vulgui assumir per no realitzar-se correctament. No és el mateix una fallada en un rodament d’un equip de menor producció i fàcil substitució, que la fallada en un equip d’alta producció i requereixi d’un temps prolongat per a la seva substitució.

Serà responsabilitat del responsable de manteniment, qui ha de tenir en compte les recomanacions generals de cada fabricant i fixar el pla de manteniment preventiu dels equips.

Alguns equips sofreixen desgast de material degut la fricció del producte, ja que conté elements abrasius. Per això, algunes peces es protegeixen amb elements anti-abrasió, que presenten característiques de major resistència al desgast.

En finalitzar la campanya, recomanem fer algunes operacions de manteniment per a evitar que els elements de desgast com són els sedassos, estrelles, martells o discos sofreixin corrosió a causa de la humitat i brutícia. La nostra recomanació és desmuntar-los, netejar-los, guardant-los en un lloc sec, fins i tot amb talc per a evitar que la humitat provoqui corrosió i haver de tirar-los posteriorment. Recomanem desmuntar el rotor col·locant-lo en un suport que li impedeixi girar, evitant d’aquesta manera que els rodaments suportin el pes del rotor. Una altra recomanació és que dues vegades per setmana girar els porta rodaments perquè el greix es distribueixi pertot arreu i evitar la decantació de la mateixa i l’exposició a l’aire de parts del rodament.

Manteniment de la separadora d’oliva:
En la separadora centrifuga vertical ens trobem amb els problemes habituals com que en la sortida de l’aigua hi hagi oli, en la sortida de l’oli hi hagi aigua, que en la fase lleugera i pesada no se separessin correctament, que el rotor no s’obri o no es tanqui, que s’obri el rotor en ple funcionament de manera accidental, que la descàrrega del rotor perdi contínuament aigua o que la quantitat de sòlids descarregats sigui massa baixa. En aquest cas s’ha de comprovar el nivell d’oli en el càrter i que es trobi per sobre de la meitat de l’espiell de vidre. Comprovar l’absència d’excés de vibracions i soroll, comprovar el correcte valor d’intensitat del motor, comprovar la correcta neteja de l’equip i del seu entorn. Desmuntatge i neteja del conjunt en contacte amb el producte de la separadora, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, canvi d’oli, desmuntatge del rotor, neteja, comprovació d’ajustos, comprovar desgastos per erosió, detecció de punts de corrosió, substitució de juntes, reguardes, ferodos i el seu muntatge posterior. Substitució de la junta de tancament si s’observa desgast, comprovació de les corretges de transmissió, del tibat, comprovació de la inexistència de sorolls i/o vibracions anormals, neteja d’oli i greixos que poden deteriorar el cautxú, comprovar la inexistència d’esquerdes, comprovar rodaments, reguardes i juntes i la seva lubricació.

Manteniment de Motorreductors:
Revisió periòdica del nivell d’oli, control de l’estanquitat de juntes i reguardes, lubricació de rodaments, comprovar la inexistència de sorolls i/o vibracions anormals.

Manteniment de les bombes helicoïdals d’oli:
Lubricació del tancament mecànic, greixatge de les articulacions del boló amb greix alimentari, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors i revisió mecànica del motor. Substitució oliï del reductor cada 4000 h, revisió mecànica d’equips de protecció, inspecció possibles esquerdes.

Manteniment del decanter:
Comprovar la vibració de l’equip, que no existeixen sorolls anòmals, comprovar que el valor d’esforç del reductor és normal, comprovar la temperatura dels rodaments principals, amb especial atenció després de greixar. Comprovar que no hi ha fugues d’oli sota la màquina. La lubricació dels rodaments principals, ha de realitzar-se amb el decanter en moviment a baixa velocitat (300 a 600 rpm), quan la màquina està parant. Greixatge dels rodaments del visanfí on serà necessària una lubricació intensa posterior del seu rodament i evacuar la possible contaminació del producte per aquest. Comprovar el nivell d’oli de la reductora i que estigui net. Comprovar absència de llimadures de ferro en l’imant del tap. Comprovar que no hi hagi vessaments d’oli de la caixa reductora (mirar projecció d’oli en la tapa i la bancada a l’alçada de la reguarda de l’eix pinyó). Neteja de bancada i dipòsits de brutícia entre les parts rotants i la bancada. Comprovar la sortida de sòlids i de líquids, sobretot de líquids ja pot afectar el seu rendiment. Comprovar el d’oli de la caixa reductora, neteja amb aire comprimit de les reixetes de ventilació dels motors, greixatge dels motors, comprovar el desgast dels àleps, el cos i accelerador de la infinitat. Comprovar els desgastos a l’interior, exterior i de la sortida de sòlids del rotor. Controlar la tensió de les corretges en V, tensar si fos necessari o substituir segons les hores indicades pel fabricant. Revisió mecànica del rodament del tub d’alimentació, canvi de juntes i rodaments, canvi de l’oli de la caixa reductora, revisió mecànica etapa-pinyó caixa reductora, comprovar rodaments, juntes i reguardes del visanfí. Canvi de rodaments principals, juntes i reguardes associades a aquests. Revisió mecànica completa de reductora segons les hores indicades pel fabricant

MANTENIMENT INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES

ÚLTIMES NOTÍCIES

  • manteniment-industrial-preventiu

Claus del manteniment industrial preventiu: definició i objectius

28 novembre 2022|Comentaris tancats a Claus del manteniment industrial preventiu: definició i objectius

En les instal·lacions industrials, tenir la maquinària en perfecte estat és imprescindible per a aconseguir els objectius de treball i, per això, no han de sofrir incidències inesperades. El manteniment industrial preventiu és, en aquest [...]

  • treballs soldadura industrias

Els diferents tipus i treballs de soldadura: TIG i MIG

31 octubre 2022|Comentaris tancats a Els diferents tipus i treballs de soldadura: TIG i MIG

Els treballs de soldadura inclouen processos que han tingut una enorme evolució i perfeccionament al llarg dels anys, a causa de la incorporació de noves solucions i eines. Tot això ha contribuït a la seva [...]

  • Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

26 setembre 2022|Comentaris tancats a Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Una empresa de manteniment industrial ofereix grans serveis i un suport adaptat a cada negoci, ja que es tracta d'un àmbit professional molt complex referent als processos i a la seva tipologia d'infraestructura, la qual [...]

ÚLTIMES NOTÍCIES

  • manteniment-industrial-preventiu

Claus del manteniment industrial preventiu: definició i objectius

28 novembre 2022|Comentaris tancats a Claus del manteniment industrial preventiu: definició i objectius

En les instal·lacions industrials, tenir la maquinària en perfecte estat és imprescindible per a aconseguir els objectius de treball i, per això, no han de sofrir incidències inesperades. El manteniment industrial preventiu és, en aquest [...]

  • treballs soldadura industrias

Els diferents tipus i treballs de soldadura: TIG i MIG

31 octubre 2022|Comentaris tancats a Els diferents tipus i treballs de soldadura: TIG i MIG

Els treballs de soldadura inclouen processos que han tingut una enorme evolució i perfeccionament al llarg dels anys, a causa de la incorporació de noves solucions i eines. Tot això ha contribuït a la seva [...]

  • Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

26 setembre 2022|Comentaris tancats a Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Una empresa de manteniment industrial ofereix grans serveis i un suport adaptat a cada negoci, ja que es tracta d'un àmbit professional molt complex referent als processos i a la seva tipologia d'infraestructura, la qual [...]

EL SEU MANTENIMENT INDUSTRIAL
EN BONES MANS

CONTACTA ARA