MANTENIMENT INDUSTRIAL ALIMENTACIÓ2021-10-06T16:52:59+02:00

MANTENIMENT INDUSTRIAL
ALIMENTACIÓ

Manteniment industrial alimentació

Realitzem el manteniment dels filtres de neteja de l’aire i lubricants accionaments neumàtics, accionaments elèctrics.

Realitzem la instal·lació i manteniment de sistemes de control de temperatura: sondes i transmissors de temperatura analògics i digitals.

Realitzem la instal·lació i manteniment de sistemes de control de nivell: transmissors de nivell de capacitatius per a la medició en continuo de nivells de líquids; transmissors de nivell d’hidrostàtics per a la mesura en continu de nivells de líquids en tancs tant atmosfèrics com pressuritzats; transmissors de nivell per ultrasons, adequats en mesures de nivell en continu, sense contacte amb el producte; transmissors de nivell per radar, adequats a mesures de nivell en continu sense contacte amb el producte.

Realitzem la instal·lació i manteniment de  sistemes de control de cabal: interruptors de cabal, comptadors d’aigua tipus Woltmann, comptadors de pistó oscil·lant, comptador volumètric sèrie COVOL, computadors de cabal i energia, comptador d’impulsos, cabalímetres electromagnètics: mesura de cabal de líquids conductors amb una conductivitat > 5µS/cm, cabalímetres tipus Vortex: mesura universal del cabal màssic o volumètric de vapor, aigua, gas natural, aire comprimit i altres líquids o gasos, Cabalímetres d’area variable metàl·lics: mesurador de cabal metàl·lic per a líquids, gasos i vapor, cabalímetres màssics, cabalímetres d’area variable en vidre, cabalímetres d’area variable en plàstic.

Realitzem la instal·lació i manteniment de sistemes d’equilibratge en instal·lacions neumàtiques: Vàlvules per a l’equilibrat hidràulic STAF, Vàlvules per a l’equilibrat hidràulic STAD, Vàlvules STAP roscades, Vàlvules STAP bridades.

El taller compta una superfície de 800 m2. Tenim una part destinada a treballs amb ferro i una altre separada per treballs amb Inox, per evitar la contaminació del ferro sobre el Inox.

Fabriquem a mida taules de treball, estanteries, folrat de parets i columnes, proteccions per a maquinària, passarel·les, baranes, altells, escales, tolves, col·lectors, , canaletes tipus Tramex per les zones d’evacuació d’aigua, estructures per equips de fred  o qualsevol tipus d’estructura metàl·lica, entre d’altres. Tot sempre en Inox 316 apte per us  alimentari o en Inox 304  si no es necessari. Amb acabats com setinat, esmerilat o pulit mirall. Sempre son treballs personalitzats, segons els requeriments de cada client.

També podem fabricar qualsevol equip electromecànic, a partir dels plànols tècnics del client. La homologació i certificació del equip, es realitza a través d’una enginyeria.

La nostre plantilla de tècnics és basa en els següents perfils: tècnic electromecànic que treballen en les instal·lacions d’un client durant un temps determinat, en períodes fins a l’any complert,  tècnics soldadors, tècnics electromecànics i tècnics en fred industrial. Segons les necessitats enviem el personal més adequat per solucionar la incidència.

Reparem qualsevol equip neumàtic, hidràulic, així com quadres elèctrics, motors.

Dintre dels equips neumàtics des del el compressor (compressors dinàmics: radial, axial i radiaxial), (compressors de desplaçament positiu: alternatius i rotatius), conductes neumàtics, vàlvules (vàlvules neumàtiques amb maneguet AKO), vàlvules d’actuador neumàtic, vàlvules de control (posicionadors analògics, posicionadors digitals, vàlvules de control sanitàries i assèptiques, vàlvules de seient de 2 vies), electrovàlvules per a fluids neutres o agressius, vàlvules d’interrupció d’agulla, vàlvules de seguretat roscada i bridada, vàlvules antiretorn, vàlvules de tancament de papallona, vàlvules de papallona amb tancament Wafer, vàlvules de papallona amb tancament Lug,  vàlvules de papallona amb muntatge Flanged;  deshumidificadors.

MANTENIMENT INDUSTRIAL
ALIMENTACIÓ

Manteniment industrial alimentació

Realitzem el manteniment dels filtres de neteja de l’aire i lubricants accionaments neumàtics, accionaments elèctrics.

Realitzem la instal·lació i manteniment de sistemes de control de temperatura: sondes i transmissors de temperatura analògics i digitals.

Realitzem la instal·lació i manteniment de sistemes de control de nivell: transmissors de nivell de capacitatius per a la medició en continuo de nivells de líquids; transmissors de nivell d’hidrostàtics per a la mesura en continu de nivells de líquids en tancs tant atmosfèrics com pressuritzats; transmissors de nivell per ultrasons, adequats en mesures de nivell en continu, sense contacte amb el producte; transmissors de nivell per radar, adequats a mesures de nivell en continu sense contacte amb el producte.

Realitzem la instal·lació i manteniment de  sistemes de control de cabal: interruptors de cabal, comptadors d’aigua tipus Woltmann, comptadors de pistó oscil·lant, comptador volumètric sèrie COVOL, computadors de cabal i energia, comptador d’impulsos, cabalímetres electromagnètics: mesura de cabal de líquids conductors amb una conductivitat > 5µS/cm, cabalímetres tipus Vortex: mesura universal del cabal màssic o volumètric de vapor, aigua, gas natural, aire comprimit i altres líquids o gasos, Cabalímetres d’area variable metàl·lics: mesurador de cabal metàl·lic per a líquids, gasos i vapor, cabalímetres màssics, cabalímetres d’area variable en vidre, cabalímetres d’area variable en plàstic.

Realitzem la instal·lació i manteniment de sistemes d’equilibratge en instal·lacions neumàtiques: Vàlvules per a l’equilibrat hidràulic STAF, Vàlvules per a l’equilibrat hidràulic STAD, Vàlvules STAP roscades, Vàlvules STAP bridades.

El taller compta una superfície de 800 m2. Tenim una part destinada a treballs amb ferro i una altre separada per treballs amb Inox, per evitar la contaminació del ferro sobre el Inox.

Fabriquem a mida taules de treball, estanteries, folrat de parets i columnes, proteccions per a maquinària, passarel·les, baranes, altells, escales, tolves, col·lectors, , canaletes tipus Tramex per les zones d’evacuació d’aigua, estructures per equips de fred  o qualsevol tipus d’estructura metàl·lica, entre d’altres. Tot sempre en Inox 316 apte per us  alimentari o en Inox 304  si no es necessari. Amb acabats com setinat, esmerilat o pulit mirall. Sempre son treballs personalitzats, segons els requeriments de cada client.

També podem fabricar qualsevol equip electromecànic, a partir dels plànols tècnics del client. La homologació i certificació del equip, es realitza a través d’una enginyeria.

La nostre plantilla de tècnics és basa en els següents perfils: tècnic electromecànic que treballen en les instal·lacions d’un client durant un temps determinat, en períodes fins a l’any complert,  tècnics soldadors, tècnics electromecànics i tècnics en fred industrial. Segons les necessitats enviem el personal més adequat per solucionar la incidència.

Reparem qualsevol equip neumàtic, hidràulic, així com quadres elèctrics, motors.

Dintre dels equips neumàtics des del el compressor (compressors dinàmics: radial, axial i radiaxial), (compressors de desplaçament positiu: alternatius i rotatius), conductes neumàtics, vàlvules (vàlvules neumàtiques amb maneguet AKO), vàlvules d’actuador neumàtic, vàlvules de control (posicionadors analògics, posicionadors digitals, vàlvules de control sanitàries i assèptiques, vàlvules de seient de 2 vies), electrovàlvules per a fluids neutres o agressius, vàlvules d’interrupció d’agulla, vàlvules de seguretat roscada i bridada, vàlvules antiretorn, vàlvules de tancament de papallona, vàlvules de papallona amb tancament Wafer, vàlvules de papallona amb tancament Lug,  vàlvules de papallona amb muntatge Flanged;  deshumidificadors.

Realitzem el manteniment de manteniment de motors elèctrics: La majoria de les avaries són degudes als rodaments, ja sigui per un error de muntatge, la manca de lubricació o esforços axials excessius. Tot i que la majoria de motors, tenen els rodaments amb coixinets de rodament, també hi han coixinets de lliscament o en motors de dimensions grans, alta velocitat o molt esforç. El manteniment preventiu que realitzem de la part mecànica és netejar les aletes, manteniment dels rodaments, comprovació dels rodaments, reengreixament i dosificador de greix, la lubricació dels rodaments segons els tipus de greix i la temperatura de treball i la verificació de la resistència d’escalfament. El manteniment predictiu de la part elèctrica consta de la verificació d’equilibrat de les fases, tenir controlat l’indicador de consums anòmals, evitar les sobre càrregues o baixades de tensió, vigilar l’estat dels debanats rotòric i estatòric, excentricitat, desequilibri i estat mecànic, revisar la temperatura dels debanats (caps de bobines, ranures, piròmetres), comprovar possibles defectes d’aïllament en la resistència elèctrica de l’aïllament, verificar el nivell de contaminació dels debanats i mantenir el correcte estat de les escombretes del motor i anells del rotor debanat. Com a manteniment predictiu mecànic és detecta la presència de vibracions, evitem sempre l’envelliment de lubricants, comprovació de la contaminació de lubricants i comprovació l’estat d’alineació.

Manteniment industrial alimentació

Els beneficis d’efectuar un manteniment preventiu son:

– Externalitzar el manteniment, converteix un cost variable en un fixe.
– Es disposa de recursos humans no disponibles internament per l’empresa
– Una producció més eficient.
– Augmentar  de la flexibilitat en la gestió del pressupost  anual en manteniment
– La reducció del temps de parada dels equips
– La reducció dels riscos de seguretat.
–  Augment de la vida útil de l’equip.
– Augment de la confiança en el rendiment dels propis equips
– Reducció del cost de les despeses en reparació.
– La reducció de les inversions en equipament
– Accelerar la implantació dels canvis i/o millores tècniques

Realitzem les tasques de manteniment de tot tipus de maquinària, equips hidràulics, neumàtics, elèctrics i mecànics dissabtes inclosos. Oferim el servei de manteniment tipus mecànic, electromecànic, a més de servei de manteniment preventiu, predictiu i parades programades.

Realitzem el manteniment preventiu i correctiu d’equips hidràulics:

És important mantenir el sistema hidràulic en òptimes condiciones, per aconseguir un funcionament eficient i una màxima productivitat al menor cost possible. El manteniment apropiat dóna com a resultat una màquina productiva. Si no la hi ha un correcte manteniment, podria sofrir avaries i oferir poca seguretat. Es molt important comprovar l’estat del dipòsit, la bomba, las vàlvules i els actuador com el motor, el cilindre, examinar i reparar segells, la lubricació de coixinets segons les especificacions pròpies del equip, comprovar l’elevació de la bomba d’aigua respecte a la seva base i canviar els acoblaments del motors per a aconseguir una sortida adequada.

Alguns elements de protecció i manteniment són: l’assecador (redueix la quantitat de vapor d’aigua en l’aire, etc), el filtre que elimina les impureses d’aire, el lubrificador que afegeix partícules d’oli al fluid, per la disminució de la fricció i facilitar el transport.

Oferim Plans de Manteniment personalitzats, que permetran reduir les incidències tècniques i optimitzar els processos de producció. Un programa de manteniment periòdic, assegurarà una vida útil i prolongada del sistema i la seguretat de l’ambient de treball.

Manteniment industrial alimentació
Manteniment industrial alimentació

Els beneficis d’efectuar un manteniment preventiu son:

– Externalitzar el manteniment, converteix un cost variable en un fixe.
– Es disposa de recursos humans no disponibles internament per l’empresa
– Una producció més eficient.
– Augmentar  de la flexibilitat en la gestió del pressupost  anual en manteniment
– La reducció del temps de parada dels equips
– La reducció dels riscos de seguretat.
–  Augment de la vida útil de l’equip.
– Augment de la confiança en el rendiment dels propis equips
– Reducció del cost de les despeses en reparació.
– La reducció de les inversions en equipament
– Accelerar la implantació dels canvis i/o millores tècniques

Realitzem les tasques de manteniment de tot tipus de maquinària, equips hidràulics, neumàtics, elèctrics i mecànics dissabtes inclosos. Oferim el servei de manteniment tipus mecànic, electromecànic, a més de servei de manteniment preventiu, predictiu i parades programades.

Realitzem el manteniment preventiu i correctiu d’equips hidràulics:

És important mantenir el sistema hidràulic en òptimes condiciones, per aconseguir un funcionament eficient i una màxima productivitat al menor cost possible. El manteniment apropiat dóna com a resultat una màquina productiva. Si no la hi ha un correcte manteniment, podria sofrir avaries i oferir poca seguretat. Es molt important comprovar l’estat del dipòsit, la bomba, las vàlvules i els actuador com el motor, el cilindre, examinar i reparar segells, la lubricació de coixinets segons les especificacions pròpies del equip, comprovar l’elevació de la bomba d’aigua respecte a la seva base i canviar els acoblaments del motors per a aconseguir una sortida adequada.

Alguns elements de protecció i manteniment són: l’assecador (redueix la quantitat de vapor d’aigua en l’aire, etc), el filtre que elimina les impureses d’aire, el lubrificador que afegeix partícules d’oli al fluid, per la disminució de la fricció i facilitar el transport.

Oferim Plans de Manteniment personalitzats, que permetran reduir les incidències tècniques i optimitzar els processos de producció. Un programa de manteniment periòdic, assegurarà una vida útil i prolongada del sistema i la seguretat de l’ambient de treball.

Manteniment industrial alimentació

Cada dia hi ha més empreses que empreses que per pròpia experiència tenen molt clar que el manteniment és inversió i no pas una despesa com moltes altre encara pensen.

Cada dia hi ha més empreses que empreses que per pròpia experiència tenen molt clar que el manteniment és inversió i no pas una despesa com moltes altre encara pensen.

ÚLTIMES NOTÍCIES

  • Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

26 setembre 2022|Comentaris tancats a Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Una empresa de manteniment industrial ofereix grans serveis i un suport adaptat a cada negoci, ja que es tracta d'un àmbit professional molt complex referent als processos i a la seva tipologia d'infraestructura, la qual [...]

  • Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

25 agost 2022|Comentaris tancats a Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

Les plantes industrials es troben habitualment amb diferents problemes, els quals es poden resoldre mitjançant un òptim manteniment industrial correctiu. Les incidències que poden aparèixer de manera sobtada o avaries freqüents estan relacionades amb el [...]

  • Empresa de reparació d estructures en alumini

Empresa de reparació d’estructures en alumini

25 juliol 2022|Comentaris tancats a Empresa de reparació d’estructures en alumini

Reparar estructures en alumini és una necessitat per a les indústries que utilitzin aquest element tan versàtil en les seves instal·lacions i maquinària. És un material molt versàtil, el qual ofereix nombrosos avantatges pel seu [...]

ÚLTIMES NOTÍCIES

  • Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

26 setembre 2022|Comentaris tancats a Solucions i suport de les empreses de manteniment industrial

Una empresa de manteniment industrial ofereix grans serveis i un suport adaptat a cada negoci, ja que es tracta d'un àmbit professional molt complex referent als processos i a la seva tipologia d'infraestructura, la qual [...]

  • Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

25 agost 2022|Comentaris tancats a Implantar un manteniment industrial correctiu ofereix major operativitat i seguretat

Les plantes industrials es troben habitualment amb diferents problemes, els quals es poden resoldre mitjançant un òptim manteniment industrial correctiu. Les incidències que poden aparèixer de manera sobtada o avaries freqüents estan relacionades amb el [...]

  • Empresa de reparació d estructures en alumini

Empresa de reparació d’estructures en alumini

25 juliol 2022|Comentaris tancats a Empresa de reparació d’estructures en alumini

Reparar estructures en alumini és una necessitat per a les indústries que utilitzin aquest element tan versàtil en les seves instal·lacions i maquinària. És un material molt versàtil, el qual ofereix nombrosos avantatges pel seu [...]

EL SEU MANTENIMENT INDUSTRIAL
EN BONES MANS

CONTACTA ARA