Embotelladores per vi, cava, cervesa, oli i destil.lats

//Embotelladores per vi, cava, cervesa, oli i destil.lats

Embotelladores per vi, cava, cervesa, oli i destil.lats

A Tallers Pacs  dispossem d’embotelladores per vi_cava_cervesa_oli_i destil.lats. A més realitzem el manteniment dels seus equips i podem establir el Pla de Manteniment més adequat a les seves necessitats.

El nostre equip tècnic repara tot tipus d’embotelladores i marques, així com qualsevol equip neumàtic e hidràulic.

Embotelladores per vi_cava_cervesa_oli i destil.lats. Diferències i característiques tècniques

Embotelladores per vi, cava, cervesa, oli i destil.lats2

Embotelladores per vi, cava, cervesa, oli i destil.lats2

Les embotelladores tenen per principal missió l’ompliment de vi a l’interior de les ampolles, aconseguint un nivell adequat en funció de la capacitat nominal i de la temperatura del vi, així com garantir les condicions d’estabilització dels vins embotellats. Poden ser manuals en equips molt antics amb rendiments fins a 600 ampolles/hora o actualment hem avançat a equips semiautomàtics amb rendiments entre 800 a 1.400 ampolles/hora, o bé automàtiques amb rendiments des de 1.800 ampolles/hora a 20.000 ampolles/hora.

Totes les embotelladores per vi_cava_cervesa_oli i destil.lats es composen d’un dipòsit acumulador generalment situat en la part superior de l’embotelladora, on per acció de la gravetat, per pressió en el dipòsit o per buit en l’ampolla, el vi és empès cap al conjunt d’aixetes o boquilles d’ompliment. Estan col·locats en línia en les màquines manuals o en circumferència en les embotelladores semiautomàtiques i automàtiques.

Omplidores volumètriques:

Funcionen de manera molt senzilla, introduint en les ampolles un volum de vi preseleccionat, amb un marge d’error inferior al 0,005%, per la qual cosa és un sistema d’ompliment molt precís. Hi ha un problema habitual amb les ampolles, pel fet que mai contenen el mateix volum, encara que procedeixin de la mateixa vidriera o fins i tot de la mateixa partida de fabricació, obtenint-se un nivell d’ompliment diferent entre ampolles, la qual cosa és un problema important per al celler.

Existeixen tres tipus d’embotelladores  per vi, cava, cervesa, oli i destil.lats volumètriques, segons el sistema utilitzat en els aixetes d’ompliment:

– Omplidores de gobelet:

Dins del dipòsit de líquid es troben uns recipients, tants com aixetes d’ompliment que conté la màquina. El mesurament del volum de cada ampolla es fa per immersió en el dipòsit de líquid, que va a les ampolles per mitjà de les aixetes.

– Omplidora de pistons fixos:

Uns conjunts de cilindre i pistó situats per sota del dipòsit de líquid i per sobre de les aixetes, amb el el pistó regulable en alçada, la qual cosa permet dosificar la quantitat de vi. El moviment alternatiu del pistó aspira líquid del dipòsit i a través de les aixetes que omplen les ampolles.

– Omplidora de pistons comandats:

Mitjançant uns conjunts de cilindre-pistó alternatius aspiren el líquid a embotellar des d’un dipòsit. Quan una vàlvula estigui situada entre el pistó i l’ampolla, l’impulsa quan el pistó descendeix i la vàlvula canvia de posició introduint el vi dins l’ampolla buida.

Tots els models incorporen un dispositiu col·locat en les aixetes, que permet la sortida de l’aire de l’interior de les ampolles mentre s’omplen.

OMPLIDORES DE NIVELL CONSTANT

Aquestes embotelladores per vi_cava_cervesa_oli i destil.lats resolen el problema de les omplidores volumètriques, permetent sempre un perfecte anivellament del líquid embotellat, fins i tot quan el volum de les ampolles no sigui exactament el mateix. S’agrupen en els següents tipus: sifonat, isobarométrica i per pressió diferencial.

– Omplidores de sifonat:

Les omplidores de sifonat també poden considerar-se com isobaroméstricas, treballant pel principi dels vasos comunicants, a través d’un tub en forma de U invertida o sifó. Aquest tub comunica per un extrem el dipòsit del líquid i per l’altre l’ampolla a omplir, de tal manera que al final del procés d’ompliment, s’obté el mateix nivell entre el líquid contingut en el dipòsit i el de l’ampolla plena. L’eliminació de l’aire de l’interior de les ampolles en la fase d’ompliment, es realitza per mitjà d’un dispositiu situat en les aixetes. El principal inconvenient d’aquest tipus d’embotelladores és la lentitud dels seus processos i especialment en la fase final de l’ompliment i que en la pràctica s’obté una irregular alineació del nivell d’ompliment i sobretot quant major sigui la producció/hora.
Dins d’aquestes embotelladores es poden trobar dos tipus: les de sifons fixos on les ampolles es mouen en sentit vertical per a introduir-se en els filtres d’ompliment fixes, o bé les de sifons descendents, on les ampolles romanen fixes i són les aixetes les qui es mouen en sentit vertical. Malgrat la simplicitat d’aquest sistema d’ompliment, són màquines no gaire utilitzades per les irregularitats d’ompliment.

Omplidores isobarométriques:

Contenen una sol dipòsit d’alimentació del líquid, que permet mantenir la mateixa pressió entre aquest dipòsit i el de les ampolles durant la seva fase d’ompliment, podent ser aquesta pressió igual, menor o major a l’atmosfèrica.

Omplidores per gravetat:

Funcionen amb la pressió atmosfèrica, ja que el dipòsit de líquid està situat per sobre de les aixetes d’ompliment, on el vi per acció de la gravetat, baixa cap a les ampolles amb una velocitat que dependrà de l’altura del dipòsit. Una junta d’estanquitat situada en les aixetes, permet acoblar-se a les ampolles, on a més en cadascuna d’elles hi ha un tub de sortida de l’aire de l’interior les ampolla en fase d’ompliment, sent aquest tub regulable en alçada per a determinar l’alçada d’ompliment de les ampolles.

Omplidores de depressió:

Són embotelladores molt semblants a les de per gravetat, on el dipòsit de líquid roman hermèticament tancat, aplicant en el seu interior un lleuger buit de l’ordre de 500 mm d’alçada d’aigua, amb la finalitat de facilitar l’evacuació de l’aire contingut en les ampolles durant la fase d’ompliment i mai per a augmentar la velocitat d’ompliment, per la qual cosa roman la mateixa pressió l’interior de l’ampolla i el dipòsit de líquid. Aquest sistema no és recomanable per als líquids que contenen anhídrid carbònic, ja que es produeix una pèrdua important d’aquest gas en el circuit de buit.

Omplidores de baixa pressió:

Aquestes omplidores s’utilitzen per a aquells vins que contenen gas carbònic i es desitja conservar en la fase de l’embotellat, sent necessari mantenir sobre una determinada sobrepressió, que pot oscil·lar entre 0,5 a 7,0 atmosferes, depenent del tipus de producte a embotellar. Per a limitar la quantitat de gas de sobrepressió, els dipòsits de líquid solen estar construïts en forma d’anell, reduint d’aquesta manera el volum de gas que conté.

L’ompliment de les ampolles es fa en tres fases; la primera on una vegada acoblada l’ampolla a la aixeta, amb el gas contingut en el dipòsit de líquid es comprimeix el seu interior fins a aconseguir la pressió desitjada, passant a una segona etapa, on el líquid baixa cap a l’ampolla de manera gravitatòria i no per efecte de la pressió, perquè aquesta és la mateixa en el dipòsit que en l’ampolla, sent per tant un ompliment de tipus isobarométric. La tercera, on la aixeta d’ompliment es tanca i una vàlvula realitza la descompressió de l’ampolla abans de la seva desacobli de la aixeta, evitant que el líquid carbònic embotellat entri en efervescència i es produeixin importants pèrdues de gas, s’embruti l’ampolla i ens trobem amb dificultats en el tapat. Aquestes embotelladores presenten un gran avantatge com la seguretat de no omplir ampolles trencades o fins i tot la possibilitat d’embotellar sota una atmosfera de gas inert d’anhídrid carbònic o de nitrogen.

– Omplidores de pressió diferencial:

Aquestes embotelladores per vi_cava_cervesa_oli i destil.lats funcionen creant un buit a l’interior de les ampolles abans del seu ompliment, sent aquest de l’ordre entre 0,1 a 0,3 Kg / cm². per mitjà d’un tub situat en les aixetes d’ompliment. D’aquesta manera el vi entra en les ampolles per aspiració, utilitzant-se indistintament els sistemes de sifonat o gravitatori, fins a aconseguir el nivell desitjat en les ampolles. L’excés de vi retorna al dipòsit d’acumulació de líquid arrossegat pel buit. Es diuen de pressió diferencial, perquè la pressió del líquid en el dipòsit i el de les ampolles són diferents. La velocitat d’ompliment és molt elevada, encara que exigeixen un manteniment important. En l’embotellat dels líquids carbònics, es pot perdre una quantitat important del gas que contenen.

Durant l’embotellat es produeix una important entrada d’aire, sobretot quan el líquid entra en les ampolles buides, calculant-se i depenent del sistema d’ompliment utilitzat una dissolució en el líquid entre 0,1 a 1,5 cm³ d’oxigen per litre.

Les embotelladores de sobrepressió són les que menys perdua produeixen quan treballen amb un gas inert com a gas de contrapressió. Les segueixen les de buit o de pressió diferencial, les de tipus volumètric, sifonat i la resta de les de pressió diferencial.

Per a evitar aquest greu problema, és necessari substituir abans de l’ompliment, l’aire que conté l’interior de les ampolles per un gas inert. D’aquesta manera la caiguda del líquid es produeix sobre una atmosfera inerta. Fins i tot després de l’embotellat es pot emplenar l’espai buit en el coll de l’ampolla amb una nova injecció de gas. El gas carbònic té el gran avantatge de dissoldre’s amb gran facilitat en el vi, evitant d’aquesta manera la sobrepressió que es produeix en el moment del tapat. Com a contrapartida es pot produir una lleugera gasificació en els líquids embotellats, on poden aparèixer algunes bombolles quan es destapa l’ampolla. Hi ha una altra alternativa que és utilitzar nitrogen en comptes de carbònic ja que no presenta tanta solubilitat, encara que la pressió produïda en el tapat sigui una mica major.

En els líquids que contenen gas carbònic, l’embotelladora adequada és la isobarométrica de sobrepressió, encara que en aquells productes que contenen una lleugera quantitat d’aquest gas entre 200 a 1.500 mg / litre, es poden utilitzar altres màquines diferents, on les pèrdues de gas poden ser de tan sols entre el 3 a 8%, quan es treballa a temperatura ambient situada entre 15º a 20 °C.

Les aixetes són els elements més importants de les embotelladores, havent-se de complir els següents requisits:

– Permetre la circulació laminar del líquid per les parets de l’ampolla i no superar un límit de velocitat d’ompliment de 250 ampolles/hora per filtre.

– Que els filtres siguin fàcils de netejar i de substituir, no provocant emulsions de gasos, ni tampoc turbulències.

– Elements que no mullin els colls per la seva part interior de líquid, perquè el posterior tapat pot ser deficient.

Un altre punt molt important del procés d’embotellat és el nivell d’ompliment de les ampolles, ja que s’han d’omplir d’acord amb la quantitat indicada en la seva etiqueta. Convé deixar sempre un espai buit que permeti les dilatacions i contraccions del líquid produïts pels canvis de temperatura, evitant d’aquesta manera l’aparició de diferències de pressió, que poden afectar el tancament de les ampolles. D’aquesta manera depenent de la mena d’ampolla i de la seva capacitat, es recomana un nivell d’ompliment en funció de la temperatura del líquid. Per a això existeixen uns calibres que permeten realitzar aquest ajust.

Quan s’eleva la temperatura d’un vi embotellat, es produeix una dilatació que fa pujar el nivell d’ompliment i per tant la pressió a l’interior de l’ampolla. Es podria produir una sortida del tap si la temperatura puja ràpidament, o pel contrari si fa lentament, es produeix una fugida del líquid a través del suro. El mateix succeeix en sentit contrari amb un refredament. El vi es contrau baixant el seu nivell d’ompliment, la qual cosa produeix un buit, que tendeix a enfonsar el tap dins de l’ampolla si la refrigeració és ràpida, o fins i tot deixant entrar aire de l’exterior si es realitza de manera lenta.

En el cas dels vins per a la seva estabilització biològica, ha de tenir-se molt en compte aquest aspecte. Si s’anivellen les ampolles de manera incorrecta, es pot ocasionar un greu problema en el tapat de les ampolles. Havent d’utilitzar-se un tap d’una altura que sigui compatible amb l’alçada del vi on a 20 °C respecti el volum útil de l’ampolla.

PROCÉS D’OMPLIMENT DEL VI

– Perills: El principal perill consisteix en la contaminació del vi a partir de contaminants ambientals (pols, microorganismes, etc.) o els propis d’una mala manipulació per part dels operaris. Un altre perill consisteix en la incorporació al vi de productes tòxics procedents d’una incorrecta neteja o desinfecció de la màquina d’ompliment.

– Mesures preventives: S’establiran i és seguiran els programes de neteja, desinfecció i de manteniment preventiu d’equips i utensilis. També s’assegurarà una adequada higiene ambiental de la zona d’ompliment i una correcta manipulació i higiene per part dels operaris.

– Límit crític: Estarà marcat per les bones condicions del manteniment de l’embotelladora, del programa de neteja i desinfecció. Els operaris garantiran una adequada higiene personal i una correcta manipulació.

– Vigilància: S’inspeccionarà de manera visual l’operació d’ompliment, l’estat de la màquina d’ompliment i la higiene i manera d’operar dels treballadors encarregats d’aquesta operació. També es vigilarà la correcta execució del programa de neteja i desinfecció previst.

– Mesures Correctes: Si l’ompliment ha estat inadequat es tornarà a omplir, substituint els envasos ja utilitzats, si fos necessari. També es milloraran les condicions higièniques sanitàries per a l’òptim desenvolupament de l’ompliment. En cas necessari, es revisarà i corregirà el programa de neteja i desinfecció. Es formarà adequadament als operaris en les tasques encomanades.

– Registres: Es registraran els programes de manteniment preventiu d’equips i neteja i desinfecció, els cursos de formació al fet que assisteixin els operaris i les mesures correctores aplicades.

Per més informació sobre les nostres embotelladores per vi_cava_cervesa_oli i destil.lats, poden contactar amb el nostre departament comercial a pacs@tallerspacs.com on la nostre web https://www.tallerspacs.com/agrovin/

2021-04-01T11:18:17+02:007 abril 2021|